herb urzad pracy
Powiatowy Urząd Pracy
w Kłobucku
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. Długosza 114
tel./fax: 34-3174400; 34-3171345
Mapa dojazdu ; e-mail:
kakl@praca.gov.pl
Informacje ogólne
Propozycje urzędu

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Drukuj Stworz PDF linia

Przygotowanie zawodowe dorosłych – oznacza to instrument aktywizacji w formie praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w formie:

 1. praktycznej nauki zawodu dorosłych – oznacza formę przygotowania zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie świadectwa czeladniczego, świadectw potwierdzających kwalifikacje w  zawodzie, lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie (dotyczy osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub zasadniczej szkoły zawodowej albo wykształcenie średnie). Praktyczna nauka zawodu trwa od 6 do 12 miesięcy.
 2. przyuczenia do pracy dorosłych – oznacza to formę przygotowania zawodowego dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem. Przyuczenie do pracy dorosłych trwa od 3 do 6 miesięcy.

Do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych może być skierowana osoba, która jest zarejestrowana jako:

 •  osoba bezrobotna
 •  osoba poszukująca pracy, która:
  • otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
  • uczestniczy w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • jest żołnierzem rezerwy,
  • pobiera rentę szkoleniową,
  • pobiera świadczenie szkoleniowe (świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach,
  • w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy).

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo. Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy.

Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej wskazanej przez starostę (w wymiarze nie przekraczającym 20% czasu programu). Jeżeli zajęcia teoretyczne prowadzi instytucja szkoleniowa, pracodawca obowiązany jest udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego czasu wolnego w wymiarze przewidzianym programem.

Uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.  

Uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych, który z własnej winy przerwał program tego przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, egzaminu czeladniczego lub egzaminu sprawdzającego jest obowiązany do zwrotu kosztów tego przygotowania. Jedyną  możliwością przerwania przygotowania bez żadnych konsekwencji jest fakt podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Uczestnik, który z własnej winy przerwał program przygotowania lub nie przystąpił do egzaminu może być ponownie zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia przerwania programu lub nie przystąpienia do egzaminu.

Starosta refunduje pracodawcy, z którym zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych, określone w umowie wydatki poniesione na uczestnika, w szczególności na materiały i surowce, eksploatację maszyn i urządzeń, odzież roboczą, posiłki regeneracyjne i inne środki niezbędne do realizacji programu przygotowania w wymiarze do 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy pełny miesiąc realizacji programu.

Pracodawcy, z którym starosta zawarł umowę w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych przysługuje jednorazowa premia po zakończeniu tej formy aktywizacji, jeżeli skierowany uczestnik ukończył program przygotowania i zdał egzamin.

Premia nie przysługuje pracodawcy, z którym umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych została rozwiązana z winy pracodawcy.

Poszukujący pracy opiekun* może korzystać z przygotowania zawodowego dorosłych na takich samych zasadach jak bezrobotny.

* poszukujący pracy opiekun - poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, [oznacza to członków rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny "Za życiem" (Dz. U. 2016, poz. 1860), opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności] z wyłączeniem opiekuna osoby niepełnosprawnej pobierającego świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34-317-44-20 oraz w pokoju 205A.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U.2017.1065 z późn.zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 497).
Informacje o artykule
Redakcja:
Paweł Dyczkowski
Data publikacji:
13.12.2013 10:22
Liczba wyświetleń:
4536